Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Banketbakkerij van der Wegen.
Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij van der Wegen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij van der Wegen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij van der Wegen. zijn vrijblijvend. Banketbakkerij van der Wegen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij van der Wegen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij van der Wegen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorgkosten
Banketbakkerij van der Wegen bezorgt alleen bestellingen in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas en Papendrecht. De bezorgkosten voor de genoemde plaatsen zijn variabel en kunnen door de klant zelf worden aangegeven op de pagina Winkelmandje. Hier kan de juiste plaats worden aangevinkt waar de levering moet plaats vinden.  Indien er geen bezorgkosten zichtbaar zijn, wordt er in de plaats van uw keuze niet standaard bezorgd. In overleg kan hierover dan wel een afspraak worden gemaakt.

Vervoer en distributie
Banketbakkerij van der Wegen zorgt voor het vervoer/distributie van de eigen producten. Banketbakkerij van der Wegen is gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen.  Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Banketbakkerij van der Wegen. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering.Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder bestellingen bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij van der Wegen.

Leveringen
Banketbakkerij van der Wegen. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde.  Bestelling die voor 15:00 uur zijn ontvangen worden de andere morgen voor 10.00 bezorgd of kunnen na 9:00 uur worden afgehaald. Bij aflevering  zorgt de klant voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Betaling
De klant voldoet bij Banketbakkerij van der Wegen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze filialen, aan de bezorger of via een directe bankoverschrijving vooraf aan de levering.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt bestellingen gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij van der Wegen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij van der Wegen zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Banketbakkerij van der Wegen. draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Banketbakkerij van der Wegen geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot twee dagen na levering door de klant verkocht c.q. ter consumptie aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant ter consumptie aangeboden worden.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij van der Wegen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten.

Klantgegevens
Indien de klant aan Banketbakkerij van der Wegen opgave doet van een adres is Banketbakkerij van der Wegen gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Banketbakkerij van der Wegen.

Aansprakelijkheid
Banketbakkerij van der Wegen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij van der Wegen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij van der Wegen komen. Banketbakkerij van der Wegen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij van der Wegen eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij van der Wegen. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij van der Wegen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij van der Wegen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij van der Wegen uitgesloten.

Diversen
De klant van Banketbakkerij van der Wegen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij van der Wegen. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij van der Wegen. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij van der Wegen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij van der Wegen. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij van der Wegen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Banketbakkerij van der Wegen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij van der Wegen. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij van der Wegen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij van der Wegen.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij van der Wegen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na (af)levering te keuren. Klachten dienen  direct bij (af)levering aan Banketbakkerij van der Wegen te worden gemeld, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten, ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bij latere meldingen van vervallen alle rechten.